info@bozpo-bj.sk

0905 946 753

Rodinná spoločnosť, ktorej záleží na každom našom partnerovi a na bezpečnosti Vašich zamestnancov. Prioritnou stratégiou sú kvalitné odborné služby, osobná starostlivosť a individuálny prístup k partnerom. 

PONUKA NAŠICH SLUŽIEB

BOZPO-BJ, s.r.o. je spoločnosť, ktorá svojim partnerom zabezpečí komplexné bezpečnostnotechnické služby a služby ochrany pred požiarmi. V našej ponuke nájdete aj ďalšie odborné služby: revízie a kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, školenie a preukazy prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou a iné.

Sekundárnou činnosťou našej spoločnosti je predaj hasiacich prístrojov a príslušenstva, hydrantov a príslušenstva, bezpečnostných značiek a reflexných prvkov.

Zabezpečujeme komplexné bezpečnostnotechnické služby, služby ochrany pred požiarmi a materiálovo-technické vybavenie za bezkonkurenčné ceny.

BOZP
BOZP
Bezpečnostnotechnické služby
OPP BJ
OPP
Služby ochrany pred požiarmi
OPP BJ
INÉ
Ďalšie odborné služby a NOVINKY
OPP BJ
OBCHOD
Hasiace prístroje, hydranty a iné
BOZPO BJ
BOZP
Bezpečnostnotechnické služby

Vďaka skúsenému tímu s dlhoročnými skúsenosťami Vám zabezpečíme komplexne bezpečnostnotechnické služby.

Sme tu pre VÁS…

Ponuka našich služieb v oblasti BOZP:

 • komplexné služby autorizovaného bezpečnostného technika priamo u partnera
 • spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov
 • koordinátor BOZP na stavenisku
 • posudzovanie rizík
 • odborné poradenstvo pre zamestnávateľa a vedúcich zamestnancov (mailové, telefonické a v prípade potreby osobné stretnutie)
 • účasť a odbornú pomoc pri šetrení pracovných úrazov (komplexné spracovanie záznamov o registrovanom pracovnom úraze,  oznamovanie pracovných úrazov príslušným orgánom...)
 • dohľad nad plnením povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP a vykonávanie pravidelných prehliadok stavu BOZP priamo na pracovisku
 • posúdenie a následné spracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri výkone činností zamestnancov (v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. s návrhom OOPP)
 • kontrola požitia alkoholických nápojov a iné....

Obsah ŠTANDARDNÉHO BALÍKA služieb BOZP:

 • dokumentácia BOZP
 • účasť ABT/BT pri kontrole Inšpektorátom práce
 • šetrenie pracovných úrazov
 • dychové skúšky
 • bezpečnostné značenie (bezpečnostné piktogramy)
 • poradenstvo v oblasti BOZP
 • a iné podľa požiadaviek klienta

Klientom, so záujmom o dlhodobú spoluprácu ponúkame všetky tieto činnosti (vrátane zaistenia OPP – ochrany pred požiarmi) vo výhodnom balíčku na základe mandátnej zmluvy. Podpísaním tejto zmluvy preberá naša spoločnosť na seba zodpovednosť za nedostatky zistené orgánmi štátnej správy.

Aplikáciu požiadaviek BOZP v Slovenskej republike vymedzuje v súčasnosti platný zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Nebuďte ľahostajný voči zdraviu svojich zamestnancov. MÁM ZÁUJEM
OPP
Služby ochrany pred požiarmi

Ponuka našich služieb v oblasti OPP:

 • vypracovanie, vedenie a pravidelná aktualizácia dokumentácie OPP na mieru v súlade s najnovšími predpismi
 • zabezpečenie požiarnej ochrany v obci
 • vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnej hliadky
 • školenie novoprijatých a ostatných zamestnancov
 • kontrola a revízie hasiacich prístrojov a hydrantov
 • servis a plnenie hasiacich prístrojov a hydrantov
Dodávateľským spôsobom ponúkame prostredníctvom vyškoleného tímu činnosť technika požiarnej ochrany v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.
 

Obsah ŠTANDARDNÉHO BALÍKA služieb OPP:

 • dokumentácia OPP
 • školenie zamestnancov v oblasti OPP
 • účasť nášho požiarneho technika pri kontrole HaZZ
 • grafické znázornenia a značenia (požiarne evakuačné plány (A3), požiarne plány (A4), požiarne poplachové smernice(A4))
 • poradenstvo v oblasti PO (telefonické, mailové a podľa potreby osobné stretnutie)
Pre našich klientov ponúkame v jednom balíku za zvýhodnené ceny ďalšie služby:
 • kontrola, revízia a servis hasiacich prístrojov
 • kontrola, revízia a servis hydrantov
Klientom, so záujmom o dlhodobú spoluprácu ponúkame všetky tieto činnosti (vrátane zaistenia BOZP) vo výhodnom balíčku na základe mandátnej zmluvy. Podpísaním tejto zmluvy preberá naša spoločnosť na seba zodpovednosť za nedostatky zistené orgánmi štátnej správy.
MÁM ZÁUJEM O TÚTO SLUŽBU
INÉ
Ďalšie odborné služby a NOVINKY

Ďalšie služby v našej ponuke:

 • preukazy prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou

V spolupráci s certifikovanými partnermi naším klientom vieme zabezpečiť:

 • Projektová činnosť - spracovanie požiarnobezpečnostnej charakteristiky stavby
 • PZS – pracovnú zdravotnú službu
 • školenie a preukaz odbonej spôsobilosti viazač bremien
 • školenie a preukaz odbornej spôsobilosti lešenár
 • školenie a preukaz odbornej spôsobilosti pilčík
 • odborné skúšky zdvíhacích zariadení
 • školenie žeriavnikov, obsluhovateľov a viazačov bremien
 • opravy a servis žeriavov a zdvíhacích zariadení
 • preukaz obsluhy motorových vozíkov a plošín
 • a iné.
V prípade záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať. MÁM ZÁUJEM
Rodinná spoločnosť, ktorej záleží na každom našom partnerovi a na bezpečnosti Vašich zamestnancov. Jozef Choma

KONTAKTY

Fakturačné údaje:


BOZPO - BJ, s.r.o.
Šiba 34
086 22 p. Kľušov
okr. Bardejov

IČO: 46617345
DIČ: 2023473529

Sme platcom DPH.

Kde nás
nájdete:

Kancelária v Bardejove: BOZPO-BJ, s.r.o.
Kellerová 900/9
085 01 Bardejov
budova K9 – bývalé elektrárne
vchod z dvora

Kontaktná osoba:


Jozef Choma
konateľ spoločnosti
technik PO, CO
autorizovaný bezpečnostný technik
mobil: +421 905 711 460
e-mail: jchoma@bozpo-bj.sk,
jchoma.bozp@post.sk Ing. Matúš Choma
technik PO
bezpečnostný technik
revízny a servisný technik HP a H
mobil: +421 918 520 797
e-mail: mchoma@bozpo-bj.sk

PhDr. Katarína Chomová, EMBA
technik PO
bezpečnostný technik
interný audítor systému manažérstva BOZP
mobil: +421 905 946 753
e-mail: info@bozpo-bj.sk
Kontaktný formulár
Kontaktný formulár
0

Vaša objednávka