info@bozpo-bj.sk

0905 946 753

Rodinná spoločnosť, ktorej záleží na každom našom partnerovi a na bezpečnosti Vašich zamestnancov. Prioritnou stratégiou sú kvalitné odborné služby, osobná starostlivosť a individuálny prístup k partnerom. 

PONUKA NAŠICH SLUŽIEB

BOZPO-BJ, s.r.o. je spoločnosť, ktorá svojim partnerom zabezpečí komplexné bezpečnostnotechnické služby a služby ochrany pred požiarmi. V našej ponuke nájdete aj ďalšie odborné služby: kontrola a servis hasiacich prístrojov a hydrantov, kurzy prvej pomoci, spracovanie agendy civilnej ochrany a iné.

Sekundárnou činnosťou našej spoločnosti je predaj hasiacich prístrojov a príslušenstva, hydrantov a príslušenstva, bezpečnostných značiek a reflexných prvkov.

Zabezpečujeme komplexné bezpečnostnotechnické služby, služby ochrany pred požiarmi a materiálovo-technické vybavenie za bezkonkurenčné ceny.

BOZP
BOZP
Bezpečnostnotechnické
službyČítaj viac
OPP BJ
STAVBA
Bezpečnosť
na staveniskuČítaj viac
OPP BJ
OPP
Služby ochrany pred
požiarmiČítaj viac
OPP BJ
OBCHOD
Hasiace prístroje,
hydranty a inéČítaj viac
OPP BJ
PZS
Pracovná zdravotná
službaČítaj viac
OPP BJ
1.POMOC
Kurzy
prvej pomociČítaj viac
OPP BJ
CO
Civilná ochrana
a krízový manažmentČítaj viac
OPP BJ
INÉ
Ďalšie odborné služby
a NOVINKYČítaj viac
BOZPO BJ
BOZP
Bezpečnostnotechnické služby

Vďaka skúsenému tímu s dlhoročnými skúsenosťami Vám zabezpečíme komplexne bezpečnostnotechnické služby.

Sme tu pre VÁS…

Ponuka našich služieb v oblasti BOZP:

 • komplexné služby autorizovaného bezpečnostného technika priamo u partnera
 • spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov
 • koordinátor BOZP na stavenisku
 • posudzovanie rizík
 • odborné poradenstvo pre zamestnávateľa a vedúcich zamestnancov (mailové, telefonické a v prípade potreby osobné stretnutie)
 • účasť a odbornú pomoc pri šetrení pracovných úrazov (komplexné spracovanie záznamov o registrovanom pracovnom úraze,  oznamovanie pracovných úrazov príslušným orgánom...)
 • dohľad nad plnením povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP a vykonávanie pravidelných prehliadok stavu BOZP priamo na pracovisku
 • posúdenie a následné spracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri výkone činností zamestnancov (v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. s návrhom OOPP)
 • kontrola požitia alkoholických nápojov a iné....

Obsah ŠTANDARDNÉHO BALÍKA služieb BOZP:

 • dokumentácia BOZP
 • účasť ABT/BT pri kontrole Inšpektorátom práce
 • šetrenie pracovných úrazov
 • dychové skúšky
 • bezpečnostné značenie (bezpečnostné piktogramy)
 • poradenstvo v oblasti BOZP
 • a iné podľa požiadaviek klienta

Klientom, so záujmom o dlhodobú spoluprácu ponúkame všetky tieto činnosti (vrátane zaistenia OPP – ochrany pred požiarmi) vo výhodnom balíčku na základe mandátnej zmluvy. Podpísaním tejto zmluvy preberá naša spoločnosť na seba zodpovednosť za nedostatky zistené orgánmi štátnej správy.

Aplikáciu požiadaviek BOZP v Slovenskej republike vymedzuje v súčasnosti platný zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Nebuďte ľahostajný voči zdraviu svojich zamestnancov. MÁM ZÁUJEM
Stavba
Bezpečnosť na stavenisku
Zabezpečíme Vám koordináciu stavby na profesionálnej úrovni

Balík služieb KOORDINÁTOR STAVBY

V zmysle požiadaviek NV SR č. 396/2006 Z.z. vykonávame koordináciu bezpečnosti na staveniskách plnením úloh koordinátora bezpečnosti, čo zahŕňa najmä:
 • spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov
 • vypracovanie Plánu BOZP pre stavenisko so všetkými potrebnými náležitosťami
 • návšteva stavieb, sledovanie postupov a organizácie prác na stavenisku
 • dohľad nad zabezpečením vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti,
 • úprava Plánu BOZP so zreteľom na zmeny v priebehu prác
 • dohľad nad poriadkom a čistotou na stavenisku
 • výkon dychových skúšok (kontrol požitia alkoholických a omamných látok na stavenisku v pravidelných intervaloch s certifikovaným a pravidelne kalibrovaným prístrojom),
 • informovanie o zistených nedostatkoch alebo porušeniach na úseku BOZP a rizikách
 • ďalšie činnosti v súlade s požiadavkami NV SR č. 396/2006 Z. z. a osobitnými požiadavkami pre príslušnú stavbu.

Balík služieb PRACOVNÍK STAVBY

pre zamestnávateľov a SZČO
 • vypracovanie predpísanej dokumentácie BOZP a OPP
 • školenie BOZP a OPP
 • odborná spôsobilosť Stavebné práce - práce vo výškach aj v cudzom jazyku /AJ,NJ/

Balík DOPLNKOVÝCH služieb

 • odborná spôsobilosť lešenár
 • školenia žeriavnikov, obsluhovateľov a viazačov bremien
 • odborná spôsobilosť na obsluhu motorových vozíkov a plošín
MÁM ZÁUJEM O TÚTO SLUŽBU
OPP
Služby ochrany pred požiarmi

Ponuka našich služieb v oblasti OPP:

 • vypracovanie, vedenie a pravidelná aktualizácia dokumentácie OPP na mieru v súlade s najnovšími predpismi
 • zabezpečenie požiarnej ochrany v obci
 • vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnej hliadky
 • školenie novoprijatých a ostatných zamestnancov
 • kontrola a revízie hasiacich prístrojov a hydrantov
 • servis a plnenie hasiacich prístrojov a hydrantov
Dodávateľským spôsobom ponúkame prostredníctvom vyškoleného tímu činnosť technika požiarnej ochrany v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.
 

Obsah ŠTANDARDNÉHO BALÍKA služieb OPP:

 • dokumentácia OPP
 • školenie zamestnancov v oblasti OPP
 • účasť nášho požiarneho technika pri kontrole HaZZ
 • grafické znázornenia a značenia (požiarne evakuačné plány (A3), požiarne plány (A4), požiarne poplachové smernice(A4))
 • poradenstvo v oblasti PO (telefonické, mailové a podľa potreby osobné stretnutie)
Pre našich klientov ponúkame v jednom balíku za zvýhodnené ceny ďalšie služby:
 • kontrola, revízia a servis hasiacich prístrojov
 • kontrola, revízia a servis hydrantov
Klientom, so záujmom o dlhodobú spoluprácu ponúkame všetky tieto činnosti (vrátane zaistenia BOZP) vo výhodnom balíčku na základe mandátnej zmluvy. Podpísaním tejto zmluvy preberá naša spoločnosť na seba zodpovednosť za nedostatky zistené orgánmi štátnej správy.
MÁM ZÁUJEM O TÚTO SLUŽBU
PZS
Pracovná zdravotná služba
Zabezpečíme Vám pracovnú zdravotnú službu za bezkonkurenčné ceny

Prínos pracovnej zdravotnej služby

Od 01.12.2017 je v platnosti zákon č.289/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmeny sa týkajú povinnosti zamestnávateľa pri ochrane zdravia pri práci (§ 30).

V spolupráci s odborne spôsobilou osobou ponúkame komplexné zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a odborné poradenstvo.

Od 01.07.2018 vznikla pre zamestnávateľov nová povinnosť, a to oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie, v rozsahu podľa odseku 3 t.j. názov pracoviska, názov profesii s uvedením faktorov práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci vystavení a počet zamestnancov pracoviska k 31.decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Stratégia pri zabezpečovaní zdravia pracovníkov prispieva k zvýšenej produktivite a ku kvalite výrobkov, pracovnej motivácii, spokojnosti s prácou a zvyšuje kvalitu života jednotlivca.

V prípade záujmu a otázok nás neváhajte kontaktovať na pzs@bozpo-bj.sk a najneskôr do 24 hodín Vás budeme kontaktovať.

MÁM ZÁUJEM
1.POMOC
Kurzy prvej pomoci
Zabezpečíme Vám kurz prvej pomoci na mieru za bezkonkurenčné ceny

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti 1.pomoci

Podľa §8 (1) zákona 124/2006 o ochrane a bezpečnosti pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zamestnávateľ povinný vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov, vrátane prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci. Zároveň je povinný určiť a odborne spôsobilými osobami školiť dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytnutie prvej pomoci.

V spolupráci s renomovanou spoločnosťou, ktorá je poskytovateľom akreditovaných kurzov prvej pomoci ponúkame kurzy prvej pomoci pre firmy, kde vo výučbe venujeme zvýšenú pozornosť špecifickým rizikám pracovných činností konkrétnych zamestnancov. Obsah kurzu je prispôsobený konkrétnej cieľovej skupine. Účastníci tak okrem všeobecných informácií o poskytovaní prvej pomoci získajú aj vedomosti a zručnosti v riešení situácie ohrozenia zdravia a života, s ktorými sa z pohľadu ich profesie môže stretnúť najčastejšie.


Najbližší plánový kurzu sa uskutoční dňa: 27.03.2020 / v piatok/ o 9.00 hod. a 14.00 hod. na Kellerovej 900/9, Bardejov.
V prípade záujmu a dotazov nás neváhajte kontaktovať: 0915 436 011 Chomová Anna.

Komplexné služby v jednom balíku... MÁM ZÁUJEM
CO
Civilná ochrana a krízový manažment

Ponuka služieb v oblasti CO

Civilná ochrana (CO) je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí (MU).

Poslaním CO je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri MU a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie (MS).

V zmysle vyhlášky č. 533/2006 Z.z. Vám ponúkame vypracovanie zákonnej dokumentácie z CO:

 • plánov ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,
 • havarijných a evakuačných plánov,
 • ostatnej potrebnej dokumentácie v súlade s územnou analýzou možných rizík ohrozenia v súlade s legislatívnymi požiadavkami
 • školenie jednotiek CO a oboznámenie ostatných zamestnancov.

Zabezpečíme Vám oblasť civilnej ochrany na mieru. MÁM ZÁUJEM O TÚTO SLUŽBU
INÉ
Ďalšie odborné služby a NOVINKY

Ďalšie služby v našej ponuke:

 • Odborná spôsobilosť Stavebné práce - práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou aj v cudzom jazyku /AJ, NJ/
 • Kontrola a kompletný servis hasiacich prístrojov a hydrantov
 • Predaj bezpečnostných značiek a doplnkov

V spolupráci s certifikovanými partnermi naším klientom vieme zabezpečiť:

 • Projektová činnosť - spracovanie požiarnobezpečnostnej charakteristiky stavby
 • školenie a preukaz odbonej spôsobilosti viazač bremien
 • školenie a preukaz odbornej spôsobilosti lešenár
 • školenie a preukaz odbornej spôsobilosti pilčík
 • odborné skúšky zdvíhacích zariadení
 • školenie žeriavnikov, obsluhovateľov a viazačov bremien
 • opravy a servis žeriavov a zdvíhacích zariadení
 • preukaz obsluhy motorových vozíkov a plošín
 • a iné.
V prípade záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať. MÁM ZÁUJEM
Rodinná spoločnosť, ktorej záleží na každom našom partnerovi a na bezpečnosti Vašich zamestnancov. Jozef Choma

KONTAKTY

Fakturačné údaje:


BOZPO - BJ, s.r.o.
Šiba 34
086 22 p. Kľušov
okr. Bardejov

IČO: 46617345
DIČ: 2023473529

Sme platcom DPH.

Kde nás
nájdete:

Kancelária v Bardejove: BOZPO-BJ, s.r.o.
Kellerová 900/9
085 01 Bardejov
budova K9 – bývalé elektrárne
vchod z dvora

Kontaktná osoba:


Jozef Choma
konateľ spoločnosti
technik PO
autorizovaný bezpečnostný technik
mobil: +421 905 711 460
e-mail: jchoma@bozpo-bj.sk,
jchoma.bozp@post.sk Ing. Matúš Choma
technik PO
bezpečnostný technik
revízny a servisný technik HP a H
mobil: +421 918 520 797
e-mail: mchoma@bozpo-bj.sk

PhDr. Katarína Chomová PhD., EMBA
technik PO
inštruktor CO
autorizovaný bezpečnostný technik
interný audítor systému manažérstva BOZP
mobil: +421 905 946 753
e-mail: info@bozpo-bj.sk
Kontaktný formulár
Kontaktný formulár
0

Vaša objednávka